PBB

O Firmie PBB

Tradycja

Nagrody

Przepusty drogowe Simplex

Prefabrykowane przepusty drogowe SIMPLEX produkujemy w śœrednicach o 100, o 140 i o 160 cm.

Charakterystyka przepustów:

 
wszystkie elementy żelbetowe, wykonane z betonu klasy C40/45.
 
wszystkie elementy produkowane są dla obciążenia klasy B przy okreśœlonej wysokośœci nadsypki (mierzonej od najwyższego punktu nawierzchni do wierzchu prefabrykatu).
 
prefabrykowane przepusty drogowe wykonywane są na podstawie dokumentacji "Projekt prefabrykowanych rur żelbetowych dla przepustów drogowych o 100, o 140, o 160 cm wykonanych w formach rur kanalizacyjnych" sporządzonej przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów "TRANSPROJEKT - Warszawa" Sp. z o.o.Parametry przepustów rurowych Simplex:

ŒŚrednica
wewnętrz.

[ cm ]
Grubośœć
œścianki

[ cm ]
Rozstaw
nominalny
elementów
[ cm ]
Klasa obciążenia Ciężar
[ t ]
dla przepustów
jednootworowych
dla przepustów
dwu i trzyotworowych
100 12,2 200 B B 2,32
nadsypka 0,5 ÷6 m nadsypka 0,5 ÷5 m
140 15,6 200 B B 4,10
nadsypka 0,5 ÷6 m nadsypka 0,5 ÷4 m
160 17,6 150 B B 5,40
nadsypka 0,5 ÷6 m nadsypka 0,5 ÷4 m

 

Składowanie i transport:

Płyty należy składować na równym i utwardzonym podłożu - na dwóch drewnianych podkładach o przekroju 8 x 8 cm.

Płyty układa się w pozycji wbudowania - w stosach o wysokości do 1,8 m - oddzielając poszczególne płyty dwoma drewnianymi przekładkami o przekroju 8 x 8 cm. Długość przekładek nie może być mniejsza niż szerokość płyt w sztaplu.

Należy unikać składowania zdemontowanych płyt drogowych - zdemontowane płyty powinny być przełożone bezpośrednio na nowe miejsce lub załadowane na środki transportu i przewiezione na miejsce ponownego użycia.

W jednym stosie mogą być układane tylko płyty o tych samych wymiarach.

Przewozu płyt dokonuje się otwartymi środkami transportu. Płyty na środkach transportu układa się w sposób analogiczny jak przy składowaniu. Zmienia się jedynie wysokość sztapla, która przy transporcie nie powinna być większa niż 1 m.

 

Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych: 

A. Przygotowanie podłoża gruntowego

• Na trasie drogi należy usunąć grunt humusowy.

• Teren pod drogą należy wyrównać zgodnie z założoną niweletą z jednoczesnym usunięciem kamieni, korzeni, etc.

• W przypadku występowania gruntów przepuszczalnych, niewysadzinowych (żwiry, piaski średnioziarniste i grubozioarniste) nie jest wymagana podsypka piaskowa. Takie podłoże należy tylko wyprofilować w kierunku poprzecznym i podłużnym oraz maksymalnie zagęścić i już nadaje się do układania nawierzchni z płyt drogowych.

• W przypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych lub wysadzinowych (pyły, gliny, lessy, gliny piaszczyste) dodatkowo, w uformowanym korycie drogowym, należy ułożyć i dobrze zagęścić 10-20 cm warstwę gruboziarnistego piasku.

• W przypadku występowania gruntów o małej nośności (np. torfy), należy je zastabilizować lub wymienić.

• We wszystkich przypadkach należy zapewnić dobre odwodnienie trasy drogi.

B. Układanie płyt

• Układanie nawierzchni z płyt drogowych najlepiej jest przeprowadzić bezpośrednio z samochodu (montaż "z kół"), przy pomocy żurawi samochodowych lub samojezdnych, wyposażonych w zawiesie czterohakowe mocowane do uchwytów montażowych osadzonych w płytach.

• Płyty należy układać w taki sposób, aby przylegały do podłoża całą swoją powierzchnią.

• Szczeliny powstałe między sąsiednimi płytami należy wypełnić piaskiem. Szerokość tych spoin oraz różnica poziomów sąsiadujących krawędzi płyt nie może być większa niż 10 mm. 

C. Konserwacja nawierzchni

• niedopuszczanie do przekraczania maksymalnych dopuszczalnych obciążeń płyt drogowych;

• usuwanie zanieczyszeń;

• oczyszczanie rowów odwadniających;

• wymiana zniszczonych lub uszkodzonych płyt;

• bieżąca naprawa zapadniętych odcinków drogi (poprzez zdjęcie płyt, uzupełnienie i zagęszczenie podłoża i ponowne ułożenie płyt); 

Należy pamiętać, że trwałość drogi z prefabrykowanych płyt drogowych, jak również procent odzyskiwania prefabrykatów uzależnione są w znacznej mierze od właściwego przygotowania podłoża gruntowego oraz od właściwej i systematycznej konserwacji nawierzchni.

Kontakt z nami"PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A.
ul. Betonowa 1
86-005 Białe Błota
woj. kujawsko-pomorskie
................................................................

Sekretariat
tel. +48 52 32 36 502
fax +48 52 32 36 508
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
................................................................

Dział handlowy
tel. +48 52 32 36 578
tel. +48 52 32 36 576
fax +48 52 32 36 555
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
................................................................
Dyrektor Regionu
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego
Jacek Warzocha
tel. kom. +48 502 437 479 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
................................................................
Dyrektor Regionu
wielkopolskiego, dolnośląskiego
Krystian Sobolewski
tel. kom. +48 502 437 483
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
................................................................
Dyrektor Regionu
zachodnipomorskiego, lubuskiego,
świętokrzyskiego, łódzkiego 

Wojciech Śpiewak
tel. kom. +48 502 437 482
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
................................................................
Dyrektor Regionu
warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego,
podlaskiego, lubelskiego 

Bartosz Krajewski
tel. kom. +48 506 044 002
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
................................................................
Zakład Budowlany
tel. +48 52 32 36 593
fax +48 52 32 36 593
tel. kom. +48 502 437 475
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
................................................................
Zakład Drogowy
tel. +48 52 32 36 593
fax +48 52 32 36 593
tel. kom. +48 502 494 291
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
................................................................
Logistyka i transport
tel. +48 52 32 36 563
fax +48 52 32 36 555
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
................................................................
NIP: 554 031 36 27
Regon 091290814

................................................................

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
KRS 0000046100

Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 1.884.748,05 zł

Design © GnsIT. | Wyszukiwarka Firm znajdz.org